Kötelezettségvállalás

Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és a tudtod nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A K.O. Autós-Motoros Iskola Kft. mindent megtesz az adataid védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét is.

Általános rendelkezések és elérhetőségek

Az adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a K.O. Autós-Motoros Iskola Kft. gyűjt, kezel és továbbít.

 • Teljes név: KO Autós-Motoros Iskola Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 6035 Ballószög, Katona József utca 30.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-119298
 • Adószám: 11687005-1-03
 • Telefonszám: 06 70 492-5849
 • E-mail: [email protected]

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A K.O. Autós-Motoros Iskola Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A módosításokat weboldalunkon-www.ko-autosiskola.hu- folyamatosan közzétesszük.
Kérésedre megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A Tájékoztató megismerése

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával kijelented, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadtad.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Képzésekre való beiratkozás, ügykezelés, fizetés dokumentálása és számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, marketing tárgyú levelezés. (Az autósiskolával való kommunikáció során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthatsz, nyilvánosságra hozhatsz bizonyos adatokat a közösségi oldalakon) Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiak szerint szabályozott a K.O. Autós-Motoros Iskolánál.

Az adatkezelés megnevezése és célja:

1. Kapcsolattartás e-mailen keresztül, hírlevél, marketing ajánlat

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a szolgáltatási információk megkérésekor.

A kezelt adatok:

Név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem tud online módot használni kapcsolattartásra. Ebben az esetben a cég székhelyén, az ügyfélszolgálati irodában tud érdeklődni személyesen.

Személyes adatok hozzáféréséhez jogosultak:

 • Ügyvezető
 • Irodavezető
 • Irodai ügyintéző

2. Beiratkozás

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a beiratkozási adatok megadásakor és a képzési szerződés aláírásakor.

A kezelt adatok:

Teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány adatai, vezetői engedély adatai, tb. kártya szám, orvosi alkalmassági vélemény és érvényessége, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány adatai, valamint a NFM által kiadott jelentkezési lapon szereplő egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az első befizetéstől számított 8 év múlva töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintettnek nem lesz lehetősége vezetői engedélyt szerezni egyetlen kategóriában sem.

Személyes adatok hozzáféréséhez jogosultak:

 • Ügyvezető
 • Irodavezető
 • Irodai ügyintéző
 • Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság
 • Innovációs és Technológiai Minisztérium
 • E-educatio Zrt., mint az e-learning tananyag szolgáltatója
 • Könyvelő vállalkozó
 • A gyakorlati felkészítést végző szakoktatók

3. Közúti elsősegélynyújtás és vizsga

Adatkezelés jogalapja:

A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 9. §-a

Kezelt adatok:

A Magyar Vöröskereszt által kiállított Jelentkezési, nyilvántartó és értékelő lapon szereplő személyes adatok: Név, születési név, születési dátum, lakcím, anyja neve, cím, telefon, e-mail.

Az adatkezelés időtartama:

A jelentkezési lap kitöltésétől a Magyar Vöröskereszthez való továbbításig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett csak a tanfolyamot végezheti el az autósiskolában, a vizsgára való jelentkezést egyénileg, a Magyar Vöröskereszt kirendeltségein intézheti.

Személyes adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak:

 • Ügyvezető
 • Irodavezető
 • Irodai ügyintéző
 • Magyar Vöröskereszt

4. Vagyonvédelem, elektronikus megfigyelőrendszer

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az autósiskola területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

A személyes adatok típusa: az autósiskola területére (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.) belépő, személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adatkezelés jogalapja:

2005. évi CXXXIII. személy-és vagyonvédelmi törvény

2012. évi törvény (Mt.) 11.§

Adatkezelés időtartama:

A rögzített felvételt az autósiskola saját adathordozója tárolja, mely 30 nap után automatikusan törlődik.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adattovábbítás:

Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre:

A kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Kamerák megfigyelési területei:

Bejárati ajtó, ügyfélfogadási helység, tanterem

A felvételek hozzáféréséhez jogosultak:

 • Ügyvezető
 • Irodavezető
 • Irodai ügyintéző

Adatfeldolgozásra jogosult személyek:

 • Ügyvezető
 • Irodavezető
 • Irodai ügyintéző

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email protected]) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.